Moje závěrečná práce.

Dynamicky a Kinematicky pohyb vozidla.                                                       Pachomov Maxim PT2

U dynamického pohybu vozidla zkoumáme příčiny změny pohybového stavu vozidla a u kinematického popisem pohybu vozidla.

Jednou z příčin je působení sily. Síly působící na vozidlo jsou následující:

  • tíhová síla- daná vzájemnou přitažlivostí dvou těles- Země a vozidla, FG=m.g (g=9,81m/s2)
  • adhezní síla- síla přilnavosti mezi koly vozidla a povrchem vozovky.

Odpor valení vozidla se určí jako součet odporu valení jednotlivých kol(N)= m.g.fv

  • síla odporu vzduchu- Vzdušný odpor Ov tvoři odpor tvarový, odpor v důsledku víru a odpor třením. Qv.Pd.Cx.S= . c.S. v2   a odpor stoupání je vyjádřen Os=m.g.sinα

Velikost sily je obecně dána vztahem mezi silou F, která na těleso působí, hmotností tělesa m a zrychlení a, které síla tělesu udělí: F=m.a                                                                                                                 Síla je veličinou, která má svoji velikost a svůj směr; takové veličiny se nazývají vektory. Rozměrem síly je Newton, označení N (1N= 1kg.m/s2).

Pohyb vozidla muže byt(což už patří ke kinematickému pohybu vozidla):

Rovnoměrný: vozidlo se pohybuje stále stejnou rychlostí v (m/s, km/hod), specifickým stavem je vozidlo v klidu (v=0)                                                                                                                                              Při rovnoměrném pohybu vozidlo za každou sekundu ujede stejnou dráhu; mezi dráhou s, rychlostí v a časem t platí vztahy: s=v.t; v=s/t; t=s/v                                                                                                             1m/s= 3,6km/hod.

Zrychlený: rychlost vozidla se postupně zvětšuje; je-li tento přírůstek rychlost konstantní, hovoříme o pohybu rovnoměrně zrychleném. Pokud vozidlo zrychluje rovnoměrně z nulové rychlosti, jeho rychlost po určitém čase t bude možno vypočíst některým ze vztahu při rozjezdu z nulové rychlosti:    v= a.t= ; v= vo+a.t= vo+

Neznáme-li čas, ale známe dráhu, na které vozidlo zrychlilo z určité rychlosti v0, pak rychlost po ujetí této dráhy bude vycházet ze vztahu, kterým je popsána skutečnost, že změna kinetické energie v průběhu zrychlování vozidla je rovna vykonané práci v průběhu tohoto zrychlování:

Ek= Ws»  m.v2 – m.v2o=m.a.s a +2.a.s
Zpomalený: rychlost vozidla se postupně snižuje; je-li tento úbytek rychlostí konstantní , hovoříme o pohybu rovnoměrně zpomaleném.                                                                                                       Brzdné zpomalení (decelerace) je vyvoláváno dosažitelnou silou tření (adheze) pneumatik o vozovku; velikostí této síly je také omezeno. Tato síla závisí od povrchu vozovky, výšky vody na vozovce apod. Na suché rovné vozovce je předepsáno zpomalení pro plně zatížená vozidla:

• osobní automobily min. 5,8m/s2                                                                                                            Skutečně dosahované zpomalení bývá vyšší, na velmi dobrém povrchu, s velmi dobrými neumatikami a se správným rozdělením zatížení na nápravy i okolo 9 m/s2 a více.

 

Rotační: jízda zatáčkou, rotace kolem svislé osy- smyk, rotace kolem podélné nebo příčné osy- převracení.                                  Φ=Ѡ.t                                         Ѡ= Φ/t                    t= Φ/ Ѡ

Obecný: kombinace předešlých možností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *